Anlägga enskilt avlopp

Att anlägga enskilt avlopp är en stor process och för att det ska bli rätt och riktigt

Anlita oss så hjälper vi dig med grävning, provgrop med markprov för att se vilken avloppsanläggning du behöver. Från start till färdigt resultat med att anlägga enskilt avlopp.

Boka kostnadsfri offert 070 483 22 92. Vi hjälper dig runt Örebro omnejd.

KONTAKTA OSS HÄR!

 

Vi hjälper dig med att hitta rätt lösning på ditt avlopp. Vi tar markprov, gör ritningar, tillstånd och utför arbetet med enskilt avlopp

Förstå dina förutsättningar

Skaffa dig en bild av vad som är aktuellt för din fastighet och vilka förutsättningar din tomt har. Det är viktigt att säkerställa att den valda lösningen klarar dina behov och eventuella framtida lagkrav på rening.

Välj vilken lösning på ditt enskilda avlopp

Välj avloppslösning baserat på dina behov och förutsättningar.

Tänk på att ditt nya enskilda avlopp kommer att användas  i många år, så att en driftsäker och kostnadseffektiv lösning är viktig.

Nya avloppsanläggningar dimensioneras alltid för minst ett hushåll med fem personer, även om färre personer belastar avloppet.

Många väljer slamavskiljare, tre kammarbrunn i cement för längre hållbarhet och mindre ström förbrukning och underhåll.

KOSTNADER

Priset med att anlägga enskilt avlopp påverkas av vilken anläggning det blir samt markförutsättningar mm. Tänk på att se över en längre tidsperiod så det är svårt att säga exakt vad det hela kommer kosta.

Vi kommer ut och räknar på en offert och ger olika lösningar till dig för att få fram den bästa anläggning på enskild avlopp. Vi har lång erfarenhet och kunnig personal.

Ansökan och tillståndsprocess

Vi hjälper dig genom hela processen från start till allt är klart. Det är en hel del att gå igenom och göra innan man får tillstånd av miljökontoret att anlägga sitt enskilda avlopp.

Man börjar med att göra provgrop och ta markprov på det ställe man önskar sin enskilda avloppsanläggning, När svaret kommer från laboriatoret som avgör vilken markbädd man får ha till sitt enskilda avlopp.

Efter det gör man en situtionsplanritning, ansökan samt skickar in till kommunens miljökontoret som har en handläggning på ca 6-8 veckor innan man får börja med att anlägga enskild avlopp.

När man får klarttecken så börjar man gräva och utföra hela enskilda avloppets process.

Hela den processen hjälper vi dig med –STEG FÖR STEG

Enskil tavlopp, trekammarbrunn, ledningsnät- få hjälp av oss med kostnadsfri hembesök och offert.
Enskilt avlopp kan behöva komplettera med tät markbädd beroende på marken.
 I en Markbädd har man flera lager sand och grus som tar hand om reningen och man leder sen vattnet till exempelvis ett dike.
markbädd byggs upp i flera lager och ibland behöver den tätas & spridarrör sprider vattnet jämnt i en infiltrationsbädd eller markbädd.
En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager.
Vi gräver, gör provgropar, gör ansökan och ser vilket enskilt avlopp du behöver<br />
Anlita oss så hjälper vi dig med grävning, provgrop med markprov för att se vilken avloppsanläggning du behöver. Från start till färdigt resultat med ditt enskilt avlopp.

PROVGROP & JORDPROV

Behöver du hjälp med att veta vad för avloppsanläggning du behöver på din tomt?

Genom att göra en undersökning behöver man göra en eller flera provgrop för att få information om mark och vatten.

Vi kan hjälpa dig hitta en lösning

Genom provgrop kan man observera jordlagrets sammansättning, djup till grundvattennivå och avstånd till berg.

Provgrop för att bedömma skyddsavstånd och genom att gräva provgrop kan du anta avståndet från markytan ner till högsta grundvattennivån och marken jordart.

Det som är det viktigaste att få kunskap innan man bedömmer vilken avloppsanläggning man får använda sig av är markens lutning, få en uppfattning hur lång tid det tar för avloppsvattnet att röra sig från anläggningen till närmaste dricksvattentäkt och vattendrag samt se hur jorden är som man tar från provgropens djup (ca 2 meter) vilken kornstorlek det är och göra jordprov för att se vad det det är för jordart.

Vi utför jordprov där man får en infiltrationsrapport och analys på vad för markbädd eller infiltration du får använda.

Mer information om Avloppsanläggning & ledningsnät, LÄS MER…

 

 

 

Provgrop för att se vad för avloppsanläggning man får använda sig av.